Τελευταία νέα σχετικά με τα σκάφη υπό σημαία Μεγάλης Βρετανίας ευρισκόμενα εντός της Ευρωπαικής Ένωσης

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρα 41 και 47 κλπ) καθώς και τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα αναφορικά με την επανεισαγωγή, προσωρινή εισαγωγή καθώς και αυτές που αφορούν τον ενωσιακό χαρακτήρα εμπορευμάτων και τα στοιχεία που τον αποδεικνύουν, όπως αναλυτικά έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία μας, σκάφη με σημαία ΗΒ τα οποία βρίσκονται ελλιμενισμένα ή έπλεαν σε ύδατα της ΕΕ, πριν την αποχώρηση του ΗΒ (1.1.2021), ανεξάρτητα που έχουν καταβάλει τους φόρους διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα για όσο χρόνο παραμένουν σε αυτά.

Είναι προφανές λοιπόν ότι για σκάφη που έχουν ενωσιακό χαρακτήρα δεν απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις αφού κάτι τέτοιο θα αντίβαινε τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.
 

Αντίθετα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα ενωσιακά εμπορεύματα, καθίστανται μη ενωσιακά, όταν εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ. και συνεπώς σκάφη με σημαία ΗΒ τα οποία βρίσκονταν ελλιμενισμένα ή έπλεαν σε ύδατα της ΕΕ, πριν την αποχώρηση του ΗΒ (1.1.2021), και τα οποία εξήλθαν των ενωσιακών χωρικών υδάτων μετά την 1.1.2021, χάνουν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα και κατά την είσοδό τους στην ΕΕ αντιμετωπίζονται ως σκάφη τρίτης χώρας και σε αυτή την περίπτωση επιλαμβάνονται οι τελωνειακές αρχές και τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις.
 

Οι Τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις τόσο του ενωσιακού κώδικα όσο και των οδηγιών που έχουν λάβει από την υπηρεσία μας.

Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις μας διαμορφώνονται σύμφωνα πάντα και με τις οδηγίες/ απαντήσεις που έχουμε λάβει έως σήμερα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που λάβουμε νεότερη διαφοροποιημένη θέση της Ε. Επιτροπής για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, θα επανέλθουμε με σχετικές διευκρινήσεις και οδηγίες προς εσάς και όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής με σημαία Η.Β.

Το παραπάνω κείμενο υπογράφεται από τον Γενικό Δ/ντη Τελωνείων & ΕΦΚ , κ. Κ. Μουρτίδη